Alotoday.vn

Tư vấn thang máy gia đình - báo giá thang máy

Thảo luận trong 'THÙNG RÁC' bắt đầu bởi thangmay456, 29/9/18.

Mã tin: 68866
Lượt xem: 222
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. thangmay456

  thangmay456 Thành Viên

  Tham gia ngày:
  7/11/16
  Bài viết:
  60
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  BAÛNG BAÙO GIAÙ

  NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:

  1/ Noäi dung bao goàm:

  - Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình

  - Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng

  - Bao goàm cöùu hoä .

  - Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)  2/ Nội dung không bao gồm:

  - Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.

  - Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que

  haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...

  3/ Noäi dung khaùc :

  - Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)

  GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :

  Maùy Keùo Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi - Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.

  - Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA

  - Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA hoaëc tuû ngoaïi nhaäp STEP - Thailand vaø tuû ñieän

  ngoïai nhaäp NIPPON - Malaisia .

  - Duøng inox loaïi I 1,0MM - TAIWAN

  - Cöùu hoä boar .

  - Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89

  - Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O

  - Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78

  ray đối trọng chuyển thành ray T78  3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P

  Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ  NỘI DUNG

  Chủng loại máy kéo

  Kích thước cabin

  Kích thước cửa

  ĐIỀU KHIỂN

  Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10%

  01

  Thang máy Tải khách :

  450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p

  Mitsubishi 5,5kw

  Torin 3,3kw  W = 900 -1200

  D = 900 -1200

  W = 600 - 700

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  302.000.000

  02

  Thang máy Tải khách :

  450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p

  Mitsubishi 5,5kw

  Torin 4,5kw  W = 900 -1200

  D = 900 -1200

  W = 600 - 700

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  314.000.000

  03

  Thang máy Tải khách :

  450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p

  Mitsubishi 5,5kw

  Torin 3,3kw  W = 900 -1200

  D = 900 -1200

  W = 600 - 700

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  326.000.000

  04

  Thang máy Tải khách :

  450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p

  Mitsubishi 5,5kw

  Torin 3,5kw  W = 900 -1200

  D = 900 -1200

  W = 600 - 700

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  338.000.000

  05

  Thang máy Tải khách :

  450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p

  Mitsubishi 5,5kw

  Torin 3,3kw

  W = 900 -1200

  D = 900 -1200

  W = 600 - 700

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  350.000.000

  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000


  5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:  NỘI DUNG

  Chủng loại máy kéo

  Kích thước cabin

  Kích thước cửa

  ĐIỀU KHIỂN

  Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10%

  01

  Thang máy Tải khách :

  600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p

  Mitsubishi 7,5kw

  SHARP 6,7kw  W = 1200 -1600

  D = 1200 -1350

  W = 800 - 900

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  300.000.000

  02

  Thang máy Tải khách :

  600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p

  Mitsubishi 7,5kw

  SHARP 6,7kw

  W = 1200 -1600

  D = 1200 -1350

  W = 800 - 900

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  310.000.000

  03

  Thang máy Tải khách :

  600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p

  Mitsubishi 7,5kw

  SHARP 6,7kw

  W = 1200 -1600

  D = 1200 -1350

  W = 800 - 900

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  321.000.000

  04

  Thang máy Tải khách :

  600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p

  Mitsubishi 7,5kw

  SHARP 6,7kw

  W = 1200 -1600

  D = 1200 -1350

  W = 800 - 900

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  333.000.000

  05

  Thang máy Tải khách :

  600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p

  Mitsubishi 7,5kw

  SHARP 6,7kw  W = 1200 -1600

  D = 1200 -1350

  W = 800 - 900

  H = 2000 - 2100

  PLC MITSUBISHI

  Zapan

  VVVF CÁC LOẠI

  345.000.000

  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
cho tot, dien dan rao vat, rao vặt đồng nai, bao mua ban

Chia sẻ trang này

Thành viên trực tuyến

 1. RodgerFaimb
Tổng: 71 (Thành viên: 4, Khách: 53, Robots: 14)
Đang tải...