chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

  1. susu
  2. susu
  3. susu
  4. susu
  5. susu
  6. susu