tình hình là mới tậu main mới nên để lại cho anh em nào cần asus striker ii formula
full tụ nhôm nha AE tình trạng hết bh nhưng nguyên tem đặc biệt là full box nha AE
giá em nó theo chồng là 1 chai 8(nofix)
Liên hệ sign